Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brand Density B.V.

1. Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard,  

hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

Aanbieder: Brand Density B.V., gevestigd te Rotterdam. Aanbieder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 66424143. Brand Density B.V. levert diensten op het gebied van coaching, consultancy, strategie en trainingen;

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke Algemene Voorwaarden; 

Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte  en geleverde producten, zoals E-books; 

Diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals coaching, strategie en training;  

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden; 

Programma: een door aanbieder aangeboden programma of traject met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, en strategiesessies die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven informatiemateriaal van aanbieder;  

Deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma; 

Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training. 

2. Algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten. 

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder  zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 

2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook  niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.  

2.8 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een  beroep of bedrijf.

2.9 Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1   Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door aanbieder, dan wel door het schriftelijk e/o per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of mondeling besproken offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.2   Alle aanbiedingen van aanbieder hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Aanbieder  is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt aanbieder zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.2 en 5.1 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door aanbieder uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan aanbieder, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door aanbieder een aanvang is gemaakt.

3.3 Offertes van aanbieder zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan aanbieder  is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt aanbieder zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door aanbieder te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen. 

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.5 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de  betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.  

3.7 De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.  

3.8 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van af nemer van het online-aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

3.9 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen. 

4. Prijzen

4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van  aanbieder zijn vermeld in de offerte van aanbieder.  

4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen in de opdrachtsom zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten  of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en  kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4.4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5. Tussentijdse wijziging van de opdracht

5.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de afnemer, zal aanbieder de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Afnemer heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5.2 Wijziging van de looptijd, waaronder tussentijds pauzeren, is na aanvang van de opdracht niet meer mogelijk. 

6. Betaling en facturering 

6.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata  respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet  gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

6.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen  recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden. 

6.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te  leveren diensten en producten. 

6.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e mailadres. 

6.5 Indien geen andere betalingstermijn ten behoeve van betaling van de Opdrachtsom is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen  30 dagen na factuurdatum.

6.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als  dag van betaling aangemerkt. 

6.7 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in  verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is  tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het  verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een  gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet. 

6.8 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als  buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten  van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder  ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke  incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,–. 

6.9 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard. 

6.10 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande  betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

7. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

7.1 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en  volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

7.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) opgenomen bepalingen.  

7.3 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan  de in de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede)  van toepassing zijn op deelnemers.  

7.4 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven  in het informatiemateriaal over het programma.  

7.5 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve  grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

8. Rechten aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

8.1 Aanbieder is gerechtigd: 

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve  verbetering; 
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een  programma;  
 3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te  wijzigen;
 4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een  docent/trainer tussentijds te vervangen; 
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor  aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan  bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun  betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; 
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar  moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat  aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen  en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden  gerestitueerd.

   

9. Annulering door opzegging van en verbinding van afnemer/deelnemer bij een programma


9.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen. 

9.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient  te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder  dat is vermeld op de website van aanbieder. 

9.3 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen. 

9.4 Het in artikel 9.1 en 9.2 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan het  programma te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar  heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer)  dient aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van het startseminar te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd,  mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 9.5.  

9.5  Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na  annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

9.6 Annulering/opzegging van een online-leertraject overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming  van de overeenkomst. 

9.7 Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalingsverplichtingen van  afnemer. 
 

10. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma

10.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren.  Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van  verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Op aanbieder rust slechts een inspanningsverplichting.

11.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt  tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering. 

11.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig  verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen. Aanbieder en haar teamleden en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Aanbieder geleverde zaken en/of diensten.

11.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden  of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden. 

11.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens de opleiding of coaching in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak. 

11.5 Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband  met een overeenkomst. 

11.6 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door  het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

11.7 De teamleden van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de  overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij. 

12. Overmacht

12.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst  (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke me dedeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het  

recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voor dat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

12.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte  stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van  ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.  

12.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeelte lijk te beëindigen. 

12.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in  staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en 

voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij  haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.  

13. Uitvoering door derden

13.1 Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

14. Vertrouwelijkheid

14.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering  van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

14.2 Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij  in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of  andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van  de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, modellen, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Datzelfde geldt ook voor de door aanbieder uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Aanbieder. Op alle door aanbieder ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

15.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen  worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

15.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door  aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te  verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te  stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

15.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

16. Opschorting en beëindiging

16.1 Indien: 

 1. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft  voldaan; 
 2. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; 
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen  van de bedrijfsactiviteiten van afnemer; 
 4. afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming  alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, 

wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde  bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk  opeisbaar worden.  

16.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te  duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid  en intellectuele eigendom. 
 

17. Persoonsgegevens

17.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

16.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar  aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere  dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.  

17.3 Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

17.4 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten. 

18. Bijzondere bepalingen

18.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
18.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om afnemers en deelnemers van een workshop of coaching die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan aanbieder.
18.4 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.  

19. Wijzigingen

19.1 Aanbieder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht  de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na  de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft  ontvangen.